Navigatie
Verkoop voorwaarden

Verkoop Voorwaarden Orgamex B.V.

www.orgamex.nl/verkoopvoorwaarden
Datum: oktober 2020
Versie 11/2020

Artikel 1 Gegevens verkoper
Naam: Orgamex B.V.
Adres: Rootven 34
Vestigingsplaats: Bladel
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 16062289

Artikel 2 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: de onder artikel 1 vermelde rechtspersoon die producten en/of diensten (al dan niet op afstand) aanbiedt;
Koper: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en eenovereenkomst(al dan niet op afstand) aangaat met verkoper;
Overeenkomst: een door verkoper schriftelijk vastgelegde afspraak met koper;
Overeenkomst op afstand: een door verkoper via e-mail of fax vastgelegde afspraak met koper;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
gespreid;
Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan koper;

Artikel 3 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte aanbiedingen, leveringen en diensten van verkoper en maken deel uit van de tussen verkoper en koper tot stand gekomen overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elk aanbod van verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.
3.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht enige verwijzing door koper naar haar eigen voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Schriftelijk overeengekomen anders luidende voorwaarden of bedingen gelden slechts voor de aanbiedingen waarvoor ze expliciet zijn overeengekomen. Acceptatie van de aanbieding door koper impliceert, dat koper zich verenigt met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij afstand doet van door hemzelf eventueel gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.
3.3 Indien in de acceptatie door koper voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht worden deze voorbehouden of wijzigingen door verkoper niet in aanmerking genomen en vormen zij geen onderdeel van de tussen
partijen gesloten overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op de voorwaarden zoals uit de verstuurde offerte/orderbevestiging blijkt.
3.4 Wanneer de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.5 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of
fouten in het aanbod binden verkoper niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.4. De prijzen genoemd in offertes/orderbevestiging van verkoper zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere rechtstreekse heffingen van overheidswege doch inclusief vervoers-, verpakkings-, en afleveringskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4.5 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend.
4.6 Een samengestelde aanbieding leidt niet tot enige verplichting van verkoper om een deel van de in de aanbieding begrepen zaken te verkopen en/of te leveren tegen een overeenkomstig deel van de aangeboden prijs.
4.7 Indien de aanvaarding door koper afwijkt van hetgeen in de aanbieding is opgenomen, is verkoper daaraan niet gebonden en wordt de aanbieding van verkoper geacht niet te zijn aanvaard, tenzij verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk aan koper
mededeelt de wijziging of aanpassing te aanvaarden.

Artikel 5 Levering en uitvoering
5.1 Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
5.2 Alle leveringen vinden plaats franco inclusief rechten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.3 Levertijden in aanbiedingen van verkoper zijn uitsluitend indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding. Een opgegeven levertijd is derhalve nimmer een fatale termijn.
5.4 Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
5.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal verkoper zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
5.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van verkochte zaken berust bij koper vanaf het moment van levering aan koper, dan wel vanaf het moment dat verkoper de verkochte zaken ter beschikking van koper heeft gesteld, dan wel vanaf het moment
dat de producten zijn afgeleverd op het door koper aangegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
5.7 Koper is gehouden de verkochte zaken af te nemen binnen de met verkoper overeengekomen periode of leverdatum. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor levering, is
verkoper gerechtigd de verkochte zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5.8 Verkoper is gerechtigd de verkochte zaken in gedeelten te leveren en het aldus geleverde afzonderlijk in gedeelten te factureren.
5.9 Indien om welke reden dan ook koper niet in staat is de producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze producten gereed zijn voor verzending, zal verkoper, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper de producten bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen totdat zij bij koper bezorgd zullen zijn.
koper is verplicht aan verkoper de rente en opslagkosten te vergoeden vanaf het tijdstip dat de producten voor verzending gereed zijn, dan wel indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum. verkoper is
in dit geval te allen tijde gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. koper blijft verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs en de eventuele rente en opslagkosten indien hij gebruik maakt of moet maken van de opslagmogelijkheden.
5.10 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van koper of uit hoofde van andere zakelijke reden voor de levering een vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet tot genoegen van verkoper wordt verschaft, behoudt verkoper zich het recht voor de levering op te schorten of te weigeren.
5.11 Indien levering vertraagd wordt als gevolg van een oorzaak die volgens geldende verkeersopvatting niet voor risico van verkoper komt, zullen de eventuele extra kosten die hiervan het gevolg zijn, (zoals overliggelden, extra wachttijden en op- en overslag) voor rekening komen van koper.

Artikel 6
6.1 Indien de te leveren zaken bestemd zijn om buiten Nederland te worden gebruikt is verkoper niet verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen en/of de geldende milieu-eisen en/of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het betreffende land.
6.2 Alle andere technische eisen die door koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper al haar verplichtingen welke voortvloeien uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten, volledig is nagekomen.
7.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enig andere wijze te bezwaren.
7.3 Indien derden beslag leggen op de door verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper gehouden verkoper onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.
7.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, verduistering en beschadiging.
7.5 Indien verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en deze zaken terug te nemen.

Artikel 8 Beëindiging van de Overeenkomst
8.1 De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
- na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- verkoper koper heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
8.2 In de genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
8.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst
onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Gebreken
9.1 Koper dient de goederen bij aflevering op zichtbare gebreken te controleren en hiervan aantekening te doen op de bij ontvangst te tekenen documenten, bij gebreke waarvan iedere aanspraak ter zake van zichtbare gebreken vervalt.
9.2 Klachten met betrekking tot de door verkoper aan koper geleverde producten of met betrekking tot facturen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur na levering respectievelijk na facturering schriftelijk te geschieden. Na het verstrijken van
voornoemde termijn wordt geacht dat koper de goederen heeft geaccepteerd.
9.3 Gebreken in een deel van de levering geven koper niet het recht de gehele levering te weigeren.
9.4 Koper kan alleen reclameren indien de toestand van de goederen na ontvangst ongewijzigd is gebleven.
9.5 Het in behandeling nemen door verkoper van een klacht betekent nog niet dat deze gegrond is.
9.6 Het indienen van een klacht ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper.
9.7 Indien koper en/of een derde de producten onoordeelkundig behandelt, kan koper jegens Verkoper geen beroep doen op het niet beantwoorden van de producten aan de overeenkomst.
9.8 Wanneer koper een gegronde klacht heeft, heeft koper, behalve het recht op vervanging van het product/de producten, geen recht op welke andere vergoeding dan ook.
9.9 Een geconstateerd gebrek aan één of meer producten geeft koper niet het recht restant- of vervolgorders te annuleren.

Artikel 10 Prijzen
10.1 Tenzij in de schriftelijke orderbevestiging anders wordt bepaald zijn alle door verkoper opgegeven prijzen in Euro exclusief BTW en exclusief eventueel andere van overheidswege verplichte heffingen.
10.2 Tenzij schriftelijk anders zijn alle door verkoper opgegeven prijzen van de producten netto dat wil zeggen inclusief de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten.
10.3 Indien wijzigingen van de overeenkomst tussen verkoper en koper leiden tot een verhoging of een verlaging van de kosten en/of van de prijzen, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeenkomst tussen verkoper en koper schriftelijk te worden overeengekomen.
10.4 Als een bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, is verkoper gerechtigd de verrichte deellevering afzonderlijk aan koper in rekening te brengen.
10.5 Onvoorziene prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor levering, kunnen door verkoper worden doorberekend. Deze zullen schriftelijk aan koper worden vermeld, waarbij uiteindelijk wordt geacht dat de prijsverhogingen zijn overeengekomen.

Artikel 11 Betalingscondities
11.1 Betaling dient door koper te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen of van overheidswege of door derden een andere termijn wordt voorgeschreven. Indien laatstgenoemde twee omstandigheden zich voordoen, zal verkoper koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
11.2 Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen of te verrekenen en koper is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd de koopprijs te voldoen onder aftrek van enige korting.
11.3 Indien koper niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen binnen de in artikel 11 lid 1 genoemde termijn, is hij vanaf de vervaldatum van rechtswege in verzuim, zonder dat verkoper gehouden is koper in gebreke te stellen.
11.4 Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente + 2%. Tevens komen alle aan de inning verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van
koper, met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.
11.5 In geval van niet tijdige betaling door koper heeft verkoper het recht de uitvoering van alle opdrachten en bestellingen van koper op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, onverminderd haar recht op
ontbinding op grond van het bepaalde in artikel 12.
11.6 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van koper wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
11.7 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11.8 Verkoper is gerechtigd alle door haar aan koper verschuldigde bedragen te verrekenen met alle vorderingen die verkoper heeft op koper.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
12.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a. koper de verplichtingen uit de overeenkomst of enige eerder, tegelijkertijd of later gesloten overeenkomst met verkoper niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper ter kennis gekomen omstandigheden verkoper goede gronden geven om te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
13.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot éénmaal de factuurwaarde exclusief BTW met een maximum van € 100.000,-.
13.3 Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor door koper geleden (indirecte) schade, gevolgschade (zoals bijvoorbeeld groei- en bloeischade) en/of winstderving, of andere schade hoe ook genaamd.
13.4 Koper beslist zelf op welke wijze hij de gekochte zaken gebruikt. koper kan aan eventuele door verkoper gedane mededelingen of gegeven adviezen over de toepassingsmogelijkheden en de aanwendingswijze van door verkoper verkochte zaken, geen enkel recht ontlenen.

Artikel 14 Overmacht
14.1 In geval van overmacht aan de zijde van verkoper, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht het verkoper onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat verkoper gehouden zal zijn aan koper enige schade te vergoeden.
14.2 Indien de toestand van overmacht aan de zijde van verkoper langer dan drie maanden duurt dan heeft koper het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.
14.3 Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake, indien verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, stormschade, overstroming, pandemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan.
14.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzijde overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar verkoper terug te zenden voor rekening en risico van koper, indien koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de producten door koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 15 Diversen
15.1 Indien de omstandigheden aan de zijde van verkoper waarvan partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn uitgegaan zich tijdens de looptijd van de overeenkomst zodanig wijzigen dat koper naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
15.2 Indien verkoper producten levert die worden betrokken van verschillende fabrikanten/leveranciers onder de door de betreffende fabrikant/leverancier gehanteerde voorwaarden geldt dat de door verkoper aan koper geleverde producten worden geleverd onder gelijkluidende voorwaarden zoals deze door de betreffende fabrikant/leverancier aan verkoper zijn geleverd, tenzij hiervan nadrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
16.1 De rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen verkoper en koper kennis te nemen.
verkoper blijft echter bevoegd koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van koper.

Artikel 17 Toepasselijk recht
17.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Wijziging van de voorwaarden
18.1 Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
18.2. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Orgamex B.V.
Rootven 34
5531 MB Bladel

T +31 (0)499 - 372 092
F +31 (0)499 - 397 397
E info@orgamex.com

© 2024 Orgamex B.V. - Alle rechten voorbehouden | Interessante websites | Webdesign & Internet Marketing | Verkoop voorwaarden | Inkoop voorwaarden | Privacy verklaring | Disclaimer
Mestscheider huren | Biologische meststoffen kopen | Wat is fertilizer | Mestverwerking | Sitemap
Het product wordt verwijderd, een ogenblik geduld a.u.b.